دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

دوستتون دارم

+  به قلم باران    | 
تو را مـــــن چشم در راهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم